Regulamin warsztatów strony https://yogovostudio.com/mentalvacation

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z warsztatów z jogą kundalini w Yogovo studio oraz zakupów poprzez stronę internetową prowadzoną przez Sprzedającego pod adresem https://yogovostudio.com/obfitosc
Spis treści:
§ 1. Definicja
§ 2. Postanowienia ogólne
§ 3. Prawa własności intelektualnej
§ 4. Składanie Zamówienia
§ 5. Zakup Kursu
§ 6. Płatności
§ 7. Udostępnienie i korzystanie z Kursu
§ 8. Odstąpienie Konsumenta od umowy
§ 9. Odpowiedzialność za wady
§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń § 11.Postanowienia końcowe
§ 1. Definicja
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresem
 2. https://yogovostudio.com/mentalvacation.
 3. Sprzedający – YOGOVO STUDIO MARYNA SHULHA
 4. Kupujący – osoba fizyczna,
 5. Strony – Sprzedający i Kupujący.
 6. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym
 7. bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221
 8. kodeksu cywilnego).
 9. Platforma warsztatów – strona internetowa https://yogovostudio.com/mentalvacation
 10. Warsztat– zestaw materiałów edukacyjnych dostępny do kupienia poprzez sklep
 11. internetowy, których prawa autorskie należą do Sprzedającego.
 12. Pakiet - zbiór materiałów edukacyjnych.
 13. Oferta - zbiór informacji na temat Warsztatu zawierający w szczególności: opis
 14. zawartości, cenę brutto, okres dostępu oraz inne elementy charakteryzujące Warsztatu .
 15. Operator Płatności – Stripe.
 16. Zamówienie – zamówienie Warsztatu złożone przez Kupującego za pośrednictwem
 17. Strony internetowej, zgodnie z niniejszym Regulaminem, stanowi moment zawarcia
 18. umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 19. Cena – cena brutto Kursu, wyrażona w PLN, umieszczona obok informacji o Warsztat,
 20. uwzględniająca udostępnienie Warsztatuu w ramach nieograniczonej w czasie licencji
 21. niewyłącznej.
 22. "Cookies" – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Kupującego, w których znajdują
 23. się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej w szczególności procesu autoryzacji.
§ 2. Postanowienia ogólne
 1. Za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedający prowadzi sprzedaż Warsztatu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedającym umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Warsztatu.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
● dostęp do Internetu,
● przeglądarka internetowa,
● posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • ● brak aktywnego oprogramowania blokującego pliki cookies i/lub reklamy,
 • ● włączona obsługa Javascript,
 • W celu korzystania z Warsztatu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 • ● dostęp do Internetu,
 • ● przeglądarka internetowa,
 • ● brak aktywnego oprogramowania blokującego pliki cookies i/lub reklamy,
 • ● możliwość odtwarzania plików audio,
 • ● możliwość odtwarzania plików wideo.
 • Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści na adres mailowy podany w treści.
 • § 3. Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że Warsztatu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
 2. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Warsztatu przez Kupującego, bez zgody Sprzedawcy, stanowić będzie naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Warsztatu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną.
 3. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że Kupujący zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta na Platformie Warsztatu, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego dostępu do używania osobom trzecim.
§ 4. Składanie Zamówienia
 1. Warunkiem dokonania Zamówienia na Platformie Warsztatu jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków kosztów.
 2. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia i zainstaluję platformę Telegram.
 3. Cena Warsztatu podana w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta jest wiążąca. Cena jest Ceną brutto.
 4. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt nie będzie możliwy w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw technologicznych i prac serwisowych.
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zakupu zamówionego Warsztatu.
§ 5. Zakup Kursu
1. W celu zakupu Warsztatu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
● wybrać interesujący go Pakiet spośród dostępnych na Stronie internetowej,
● dodać Pakiet do koszyka poprzez przycisk "Wybieram" albo "Kup Teraz" i przejść do
podsumowania zamówienia,
 • ● wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i
 • wybierając sposób płatności. Wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Warsztat jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
 • ● zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia,
 • ● zaakceptować Politykę Prywatności - akceptacja Polityki prywatności wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia,
 • ● kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”.
 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Warsztat uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia oraz dostanie link do platformy Warsztat.
 • Na podany w zamówieniu adres e-mail Kupujący otrzyma dodatkowo potwierdzenie płatności.
 • § 6. Płatności
Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej Tpay (która ma możliwość płatności za pomocą karty płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Blik, Przelew natychmiastowy i Przelew tradycyjny).
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Krajowy Integrator Płatności S.A.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy
 3. zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich
 5. specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po
 6. złożeniu zamówienia.
 7. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych
 8. przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
§ 7. Udostępnienie i korzystanie z Kursu
Korzystanie z Kursu odbywa się na stronie internetowej i wymaga połączenia z Internetem.
Sprzedający oświadcza, iż udziela Kupującemu licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z Warsztatu, na czas nieokreślony, wyłącznie na użytek własny Kupującego.
Sprzedający pozwala Kupującemu na:
● wyświetlanie zawartości Warsztatu u na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez
Kupującego,
● zapisywanie materiałów innych niż pliki audiowizualne w pamięci trwałej urządzenia,
● drukowanie zawartości dokumentów tekstowych oraz graficznych udostępnionych w
ramach Warsztaty.
§ 8. Odstąpienie Konsumenta od umowy
Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, że kurs się nie rozpoczął się.
 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
§ 9. Odpowiedzialność za wady
Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Warsztat wolny od wad.
Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Warsztat ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Warsztat , powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając
oświadczenie stosownej treści.
 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym, wysyłając wiadomość e-mail na
 2. adres: yogovo.studio@gmail.com
 3. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni
 4. roboczych od dnia doręczenia mu reklamacji.
§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Sprzedający wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
● zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
● zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • ● skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • § 11.Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia: 1.06.2023 r.